top of page
ACC Business Prep School

Client : ACC Business Prep School

Service : ,Video.Content

Background
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ ด้วยหลักสูตร ACC Business Prep School นักเรียนทุกคนจะได้รับการวางรากฐานความรู้ ความสามารถเชิงธุรกิจคู่คุณธรรม สร้างทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเปิดโอกาสการทำงาน หรือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้หลากหลายคณะ และสาขาวิชาตามความถนัด และสนใจของตนเอง
Video
bottom of page